RAISONS :

Cela fait des années que je m'entraîne selon le cycle immuable et indispensable : motivation, sacrifice, et discipline. Si j'ai voulu que ce site voie le jour c'est non seulement pour motiver les culturistes chevronnés, mais également pour faire découvrir ma discipline mal connue et trop souvent mal perçue, aux visiteurs profanes. C'est aussi un bon moyen de suivre mon évolution. Le Bodybuilding est beaucoup plus qu'un sport, c'est, de par ses exigences, un mode de vie, quasi religieux.

REASONS :

For many a year, I have followed in my training the unvarying and essential cycle: motivation, sacrifice and discipline. The reason I had for creating this web page was not only o motivate experienced body builders but also to acquaint amateur visitors with my little - known, too often misunderstood, discipline. In addition, its other purpose is to observe my development. For bodybuilding is much more than a sport, with its requirements it comes closer to a religious way of life.

DŮVODY :

Již řadu let trénuji podle neměnného a nezbytného cyklu : motivace, obětování a disciplína. Jestliže jsem chtěl, aby vznikla tato webová stránka, bylo to nejen proto, abych motivoval zkušené kulturisty, ale také abych laické návštěvníky seznámil s mojí málo známou a příliš často špatně vnímanou disciplínou. Je také dobrým prostředkem ke sledování mého vývoje. Kulturistika je daleko více než jen sport, svými požadavky je takřka náboženským způsobem života.

Michel BUTTIGIEG:

Entraineur Fitness  /  Fitness Trainer / Fitness Trenér

Email:  buttigieg@buttigieg.fr

Tel.:  (00 420) 736 747 878 

   

MOTIVATIONS :

Ma principale motivation, est de modeler mon corps, le personnaliser en y incluant la notion de sculpture humaine. Ainsi, peu attiré par la mode vestimentaire, je privilégie davantage " le contenu que l'emballage " Cette métamorphose n'est possible que si certaines composantes synergiques sont présentes : entraînement âpre, intense et régulier et ce, en toutes circonstances, alimentation strictement adaptée et saine, une récupération de qualité incluant un sommeil réparateur.

Sont exclus :

le tabac, l'alcool, toutes sorties festives et globalement tout ce qui est susceptible d'altérer les performances et de nuire à la récupération. Un sacerdoce, qui n'est pas sans rappeler la dimension religieuse évoquée plus haut...

MOTIVATION :

My main motivation is to model my body, to modify it in accordance with my requirements, with the inclusion of the term " human sculpture ". As I am little interested in fashion, I prefer the " matter " to the " cover ". This metamorphosis is possible only if certain synergic components are present : persistent, intensive and regular training under all circumstances, a strictly adapted and healthy diet, quality regeneration and refreshing sleep.

The following are excluded:

tobacco, alcohol and all kinds of celebrations and parties; in summary everything that could have adverse effect on the performance and could harm regeneration. A certain clerical commitment that is similar to the above - mentioned religious dimension...

MOTIVACE :

Mou hlavní motivací je modelování mého těla, jeho úprava podle mých požadavků se zahrnutím pojmu lidské postavy. Protože mě moc neláká módní odívání, dávám tak přednost "obsahu" před "obalem". Tato proměna je možná, pouze pokud jsou přítomné určité synergické složky : urputný, intenzivní a pravidelný trénink a to za všech okolností, přísně upravená a zdravá strava, kvalitní regenerace zahrnující posilující spánek.

Vyloučeny jsou :

tabák, alkohol, všechny druhy oslav a mejdanů a souhrnně všechno, co by mohlo narušit výkonnost a škodit regeneraci. Určitý kněžský závazek, který připomíná výše zmíněný náboženský rozměr...